Находки в света на модата

Личен блог на Кремена Попова

На първо място ще обясня какво всъщност представлява СОПФ. Това е съкратеното наименование на Специализирания общински приватизационен фонд, чиято дейност е да събира и впоследствие разпределя средствата, постъпили от продажбата на общинско имущество. Функционално той се ръководи от Съвет за управление на СОПФ, който е съставен от 14 души. Негов председател е Орлин Алексиев, общински съветник от ПП ГЕРБ.

Фондът функционира вече почти 25 години като средствата, придобити от приватизация, трябва да се използват за финансиране на проекти на Общината, допринасящи за подобряване облика на столичния град.

За периода от 2015г. до 2018г. със средства от Фонда са финансирани 170 проекта на Столична община (СО), възлизащи на обща стойност от 94 628 614 лева. Те се отпускат с решение на Столичния общински съвет и са във всички райони на столицата. Средствата се разпределят по няколко различни пера, като не е задължително всяка година финансирането на едно и също направление да получава една и съща сума. Това се определя на базата на отчетената необходимост в определената сфера.

За целия период от създаването си до сега, Фондът е финансирал най-много проекти и програми на СО свързани с образование. Над 230 млн. лева са отделени за изграждането и поддържането на инфраструктурата на образованието, което се равнява на 52%.

Други важни пера, които Столична община финансира със средства от СОПФ са:

  • Екология и зелена система, като за период 2015-2018г. са отделени средства в размер на 4 597 536 лева или 4,86% от общия бюджет.
  • 25% от него са заделени за транспорт, което в реални пари възлиза на 4 967 028 лв.
  • Здравеопазването е сред приоритетите на Столична община и тъй като в стойността на клиничните пътеки, които здравните заведения получават, не са предвидени средства за капиталови разходи и текущи ремонти, Общината финансира тези дейности със средства от СОПФ. За оказания период са отделени 9 372 806 лв., които се равняват на почти 10% от общата сума.
  • Останалите направления са както следват – за социална сфера и достъпна среда – 7 616 000 лв., равняващи се на 8.05% ; за култура, спорт и младежки дейности – 4 505 853 лв., равняващи се на 4,76%; за електронно управление – 9 200 000 лв., равняващи се на 9.72%; за сигурност – 5 076 572 лв., равняващи се на 5,36%; за административни сгради – 629 656 лв., равняващи се на 0,67%.

Председателят на Съвета за управление на СОПФ Орлин Алексиев съблюдава за коректното изплащане на сумите по заложените проекти и надеждното функциониране на самия Фонд.

Google+ Comments